073 720 02 00

Alles over proceskosten en de proceskostenvergoeding

Door Gepubliceerd op 13 mei 2022 Geen categorie

Wat zijn proceskosten? De kosten die door een partij worden gemaakt in een rechtszaak worden proceskosten genoemd. De proceskosten zien bijvoorbeeld op deurwaarderskosten, het griffierecht (de kosten voor het aanbrengen van een zaak bij een gerechtelijke instantie), de kosten van een advocaat of ander soort gemachtigde, de kosten van een voorlopig getuigenverhoor en de nakosten. Wat proceskosten zijn, spreekt dus aardig tot de verbeelding.

Proceskostenvergoeding

Een veel gestelde vraag is wie de proceskosten voor het voeren van een procedure betaalt. In principe dragen de betrokken partijen bij een rechtszaak in eerste instantie hun eigen proceskosten. De wet geeft de rechter echter ook een mogelijkheid om een partij een proceskostenvergoeding toe te kennen door de andere partij te veroordelen tot betaling van de proceskosten van een andere partij. Dat heet een proceskostenveroordeling.

De rechter zal de in het ongelijk gestelde partij of de meest in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van de procedure. Makkelijk gezegd: verliezende partij krijgt dus een proceskostenveroordeling tegen zich te horen en de winnende partij maakt dus aanspraak op een proceskostenvergoeding. Dat gaat echter niet zóver dat de partij de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van zijn wederpartij moet betalen. Het is weliswaar een proceskostenvergoeding maar dat is geen algehele vergoeding van kosten. Het is dus ook niet zo dat de verliezende partij met zowel de nota van zijn eigen advocaat als met de nota van de advocaat van zijn wederpartij wordt opgescheept. De regels omtrent de proceskostenvergoeding en proceskostenveroordeling hebben die situatie willen voorkomen. Een partij mag namelijk niet afgeschrikt worden in het starten van een gerechtelijke procedure enkel vanwege de mogelijkheid dat hij met een grote – en vooraf niet te begroten – kostenpost komt te zitten als hij de zaak verliest.

Een proceskostenveroordeling wordt om die reden in veruit de meeste gevallen uitgesproken op basis van standaardtarieven. De tarieven voor ambtshandelingen van deurwaarders zijn gestandaardiseerd. De kosten van het griffierecht zijn gestandaardiseerd. En de salariskosten voor de advocaat zijn in zoverre ook gestandaardiseerd, door middel van het zogenaamde liquidatietarief. De hoogte van het belang van de zaak, het aantal verrichte proceshandelingen en de moeilijkheidsgraad van de zaak bepalen de hoogtes van de bedragen voor het advocaten- of gemachtigdesalaris. Op die manier kan een partij op voorhand al een grove inschatting maken wat de door hem te betalen kosten kunnen zijn bij verlies, maar ook op wat voor proceskostenvergoeding hij grofweg kan rekenen bij winst. Bij winst kan de winnende partij tenslotte de tegen zijn wederpartij uitgesproken proceskostenveroordeling gaan uitwinnen.

In de eis van de dagvaarding worden doorgaans de proceskosten al mee gevorderd, naast de hoofdvordering. De gedaagde partij zal op zijn beurt in zijn verweer een proceskostenveroordeling tegen zijn wederpartij verlangen. Als een partij is vergeten om de proceskosten te vorderen kan de rechter ook uit zichzelf een proceskostenveroordeling uitspreken in het vonnis of het arrest.

Proceskosten bij de kantonrechter en in hoger beroep

De proceskosten bij de kantonrechter zijn iets anders dan bij de rechtbank. Ook de proceskosten in hoger beroep verschillen van de proceskosten bij de rechtbank. Bij de kantonrechter kun je zonder advocaat of gemachtigde procederen en hoeft de gedaagde partij bovendien geen griffierecht te betalen. Indien de gedaagde partij die zonder gemachtigde procedeert bij de kantonrechter de zaak wint, zal de rechter doorgaans geen proceskostenvergoeding hoeven toe te kennen. De proceskosten van de gedaagde partij zijn in veel gevallen dan namelijk nihil. Indien de gedaagde partij de zaak verliest, dan zal hij het griffierecht dat de eisende partij heeft betaald moeten vergoeden, of, in voorkomend geval, het bedrag aan griffierecht moeten vergoeden, ter hoogte van het griffierecht dat hij (gedaagde partij) zelf zou hebben moeten betalen als hij eiser was geweest. De rechter kan in dat laatste geval daartoe oordelen indien hij daarvoor, gelet op de proceshouding van de eisende partij, aanleiding ziet.

Vragen over proceskosten

Advocaten zullen u voorafgaand aan een procedure altijd dienen te informeren over de kosten daarvan. Informatie over de proceskosten daaronder begrepen. De advocaten van Snijders Litigation beantwoorden uw vragen met betrekking tot de proceskosten en de proceskostenvergoeding in een procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties