073 720 02 00

De onderhandse lening: waarborg uw relatie!

Door Gepubliceerd op 24 juni 2022 Geen categorie

Wat is een onderhandse lening? Wanneer iemand geld leent zonder tussenkomst van een bank of kredietverstrekker wordt dit een onderhandse lening genoemd. Een in de praktijk veel gezien voorbeeld is de lening van familie of vrienden. Op het eerste oog lijkt het een goede manier om geld te verkrijgen om bijvoorbeeld te investeren in een bedrijf of een bepaald idee, toch staat er meer op het spel dan geld: namelijk de relatie met degene waarvan u het geld leent of waar u het geld aan uitleent.

In dit blog wordt dieper ingegaan op vijf aandachtspunten rondom een onderhandse lening zodat u zich niet hoeft te bekommeren over de relatie met degene waar u geld van- of aan leent.

1.      De BKR-toetsing

Als iemand geld van een bank of kredietverstrekker leent, dan wordt deze lening geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (ook wel: BKR). Hetzelfde geld wanneer iemand rood staat of een hypotheek aanvraagt. In dit geval controleert een bank of kredietverstrekker of de aanvrager in kwestie de verplichtingen uit hoofde van de lening kan dragen. Deze toetsing ontbreekt bij de onderhandse lening, waardoor de onderhandse lening voor veel mensen met een lagere draagkracht een aanlokkelijk middel is om gelden te verwerven. Degene die gelden uitleent dient zich dus eigenhandig te vergewissen van de financiële situatie van degene aan wie geld uitgeleend wordt. Het is verstandig om op voorhand met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen als de manier en het moment van terugbetalen, maar ook bijvoorbeeld over de rente.

2.      Contract onderhandse lening

Het gebrek aan een degelijke toetsing maakt dat het verstandig is om tijdens of na het inleidende gesprek de afspraken rondom de onderhandse lening goed op papier te zetten. Het is in ieder geval van belang om in het contract voor de onderhandse lening de navolgende punten te vermelden:

 • De hoogte van de onderhandse lening;
 • Het doel of de bestemming van de onderhandse lening;
 • Het rentepercentage;
 • De manier en het moment waarop de onderhandse lening (inclusief de rente) terugbetaald moet worden.

Wenst u helemaal zeker te zijn van uw zaak, dan is het vanzelfsprekend goed om een contract op te laten stellen of te laten controleren door één van onze advocaten.

3.      Welke rente moet u in rekening brengen?

Ja, u leest het goed: ook bij een onderhandse lening dient men rente in rekening te brengen. Een marktconforme rente wel te verstaan. Het is namelijk zo dat de Belastingdienst het verschil tussen een lagere rente en de door een bank of kredietverstrekker gebezigde rente, als schenking beschouwt. Hetgeen zoveel inhoud dat de lener schenkbelasting moet betalen over de onderhandse lening, althans over het renteverschil. Dit is pas anders als de hoogte van de onderhandse lening onder de jaarlijkse schenkvrijstelling blijft. Het is dus voor beide partijen verstandig om een rentecomponent op te nemen in de onderhandse lening. De hoogte van de rente laat zich eenvoudig bepalen door bijvoorbeeld via een vergelijkingssite de rentes van verschillende banken en kredietverstrekkers te bekijken.

4.      De onderhandse lening en de Belastingdienst

Iemand die een onderhandse lening aanwent voor bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dient deze lening op te geven bij de Belastingdienst. Dit wordt normaal gesproken gedaan door de bank of de kredietvertrekker, maar zoals gezegd zijn zij niet betrokken bij de onderhandse lening. De partij die de onderhandse lening geniet zal de hoogte, looptijd en het rentepercentage daarvan moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Voldoet u aan de navolgende vereisten? Dan mag de rente worden afgetrokken van de inkomstenbelasting in box 1:

 • De onderhandse lening wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning;
 • Er moet sprake zijn van een marktconforme rente (zoals behandeld in de vorige paragraaf);
 • De rente moet daadwerkelijk worden betaald, na kwijtschelding is de rente niet langer aftrekbaar;
 • De lening mag niet worden afgenomen bij een fiscaal partner. Met uitzondering van de situatie waarin de onderhandse lening wordt aangegaan met een fiscaal partner teneinde een woning te kunnen aankopen waar zonder de fiscaal partner gewoond gaat worden;
 • De looptijd van de lening is ten hoogste dertig jaar.

Voldoet u niet aan deze vereisten, omdat u bijvoorbeeld de onderhandse lening niet aangaat om een huis aan te kopen, dan mag de onderhandse lening worden afgetrokken van het eigen vermogen in box 3. Het resultaat van een aftrekpost in box 3 is doorgaans een lagere belasting over spaargeld of beleggingen.

5.      De terugbetaling

Nu duidelijk is wat de haken en ogen zijn van een onderhandse lening is het van belang om te zien hoe de terugbetaling dient te geschieden. Indien u geld heeft uitgeleend aan een familielid, vriend of bekende en de persoon in kwestie betaalt niet of niet tijdig terug, dan kunt u de volgende middelen aanwenden:

 • Ga eerst het gesprek aan met degene die het geld heeft geleend. Geef aan dat de onderhandse lening niet wordt terugbetaald en de afspraken omtrent de onderhandse lening niet worden nagekomen. Vraag degene aan wie u het geld heeft geleend wat er aan de hand is en verzoek diegene zo nodig alsnog om terugbetaling (binnen een gestelde termijn);
 • Indien degene die de gelden heeft geleend simpelweg niet direct kan betalen dan kan het zinvol zijn om een betalingsregeling aan te gaan. Op die manier kunnen een gerechtelijke procedure en de daarmee gepaard gaande tijd en kosten voorlopig vermeden worden. Het is erg belangrijk om de betalingsregeling (notarieel) vast te leggen en dat de inhoud van de regeling duidelijk is: in hoeveel termijnen moet het bedrag worden afbetaald, hoe hoog zijn die termijnen en wanneer moeten de termijnen voldaan worden;
 • Mocht ook een betalingsregeling geen soelaas bieden, stuur de lenende partij dan een aangetekende brief waarin u het geld terugeist. Stel de wederpartij in dit aangetekend schrijven in de gelegenheid om tot een bepaalde datum het volledige bedrag terug te betalen;
 • Bied zelfs dit laatste verzoek geen uitkomst, dan rest enkel een gang naar de (kanton)rechter. Alle voorgaande paragrafen zullen in deze procedure aan bod komen. Het is dus zoals in paragraaf 2 reeds gezegd enorm belangrijk om de onderhandse lening op papier te hebben staan.

Kortom wordt in dit blog goed duidelijk dat een onderhandse lening allerminst een goedkope lening is. Er moet bijvoorbeeld gewoon rente worden betaald, maar belangrijker nog: de relatie tussen de contractspartijen, doorgaans vrienden, familie of bekenden, staat op het spel. Neem daarom contact met ons op en maak gebruik van de dienstverlening van Snijders Advocaten, onze advocaten denken aan meer dan enkel het begeleiden van de onderhandeling of een contract.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties