073 720 02 00
Nieuws

De wat? De WHOA!

Door Gepubliceerd op 9 november 2020 Nieuws

De wat? De WHOA!

Op de rand van faillissement? Wellicht biedt de WHOA uitkomst.

Wat is de WHOA?
De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Het betreft een nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2021.

Met behulp van de WHOA kan er, zonder instemming van alle schuldeisers, toch een akkoord worden bereikt op een schuldregeling. Deze nieuwe regeling moet faillissement voorkomen voor bedrijven die door hoge schulden dreigen failliet te gaan, terwijl er nog wel sprake is van levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door het reorganiseren van de schulden kan een bedrijf daarna weer door.

Wanneer beroep doen op de WHOA?
– de onderneming kan de schulden niet meer betalen
– in de kern is de onderneming winstgevend
– door toepassing van de WHOA wordt voor de schuldeisers een beter resultaat behaald dan door faillissement
– er moet een goed plan liggen (onderbouwd en haalbaar)
– het akkoord moet in de lijn eerlijk en evenredig verdeeld worden over alle schuldeisers
– schuldeisers mogen door toepassing van de WHOA niet in een nadeliger positie komen als in geval van faillissement
– de arbeidsvoorwaarden van de werknemers mogen niet worden aangepast

Hoe werkt het?
Stap 1: je maakt als ondernemer een indeling in klassen van schuldeisers (bijvoorbeeld belastingdienst of pand- en hypotheekhouders). Als ondernemer heb je de ruimte zelf het akkoord in te richten en kunt er voor kiezen aan 1 of meerdere klassen schuldeisers een akkoord aan te bieden en aan andere klassen niet. Daarbij moet je je als ondernemer wel realiseren dat als je aan bepaalde klassen geen voorstel doet, zij in beginsel aanspraak blijven houden op volledige betaling van de openstaande schuld.
Stap 2: Als er een voorstel aan een bepaalde klasse schuldeiser is gedaan, moet een meerderheid van die schuldeisers binnen die klasse instemmen met het voorstel. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen vertegenwoordigt.
Stap 3: De rechter moet vervolgens het akkoord bevestigen. Indien de rechter het akkoord bevestigt moeten ook de tegenstemmers zich hieraan houden. Gevolg kan het zijn dat schuldeisers genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van hun schulden.

Kleine Ondernemers
In de nieuwe wet is er iets bijzonders geregeld voor kleine ondernemers. Voor kleine mkb’ers (bedrijven met minder dan 50 werknemers) is bepaald dat zij minimaal 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. In het voorstel dat je als ondernemer maakt moet hier dus rekening mee worden gehouden.

Huur
Daarnaast is er in de nieuwe wet een regeling opgenomen betreffende huurovereenkomsten. Bij veel bedrijven zit daar nu de “pijn”. Vaak zijn er langlopende huurovereenkomsten die niet beëindigd kunnen worden. Op grond van de WHOA kan dit nu wel. De huurder kan eenzijdig deze overeenkomst beëindigen.

WHOA ten opzichte van faillissement
Een groot verschil tussen de WHOA en (de aanloop naar) faillissement is dat tijdens een WHOA traject je als ondernemer kunt blijven ondernemen. De WHOA is immers gericht op voortgang van de onderneming en niet op liquidatie daarvan. Verder geldt dat de WHOA voor alle bedrijven van toepassing wordt. De WHOA wordt daarbij onderdeel van de Faillissementswet.

Wie kan de WHOA in gang zetten?
Als ondernemer heb je de keuze. Je kunt een advocaat, jurist of financieel adviseur vragen het WHOA-traject te begeleiden. Je kunt er echter ook voor kiezen dit als ondernemer zelf te doen. Let wel, het is te raadzaam juridische hulp in te schakelen zodat je als ondernemer ook echt de focus kunt leggen op het verder ondernemen. Bij de griffier van de rechtbank dient een verklaring te worden gedeponeerd waarin wordt vermeld dat met het WHOA-traject is gestart. Ook een schuldeiser, een aandeelhouder, een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan het initiatief nemen tot het starten van een WHOA-traject. De rechter kan een herstructureringsdeskundige benoemen die een akkoord indient bij de rechtbank.

Kan ik nu al gebruik maken van de nieuwe regeling?
Ja dat kan. Als ondernemer kun je zelf al aan de slag om een concept akkoord voor te bereiden. Mocht een schuldeiser het faillissement aanvragen of verwacht je als ondernemer dat dit gebeurt is het zaak e.e.a. goed voor te bereiden. Wij helpen u hier graag bij!

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties