073 720 02 00
Nieuws

Het einde van slapende dienstverbanden?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Al eerder schreven wij in onze nieuwsberichten over slapende dienstverbanden en met name over de vraag of een slapend dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer door een werkgever moet worden opgezegd. Onlangs heeft de Hoge Raad op deze vraag een antwoord gegeven. In dit artikel staan wij stil bij de uitspraak van de Hoge Raad en de gevolgen van deze uitspraak.

Hoe zat het ook alweer?

Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens een arbeidsongeschikte werknemer (meestal na 104 weken), dan staat een werkgever voor de keuze ofwel het dienstverband te beëindigen, ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. Aangezien bij de keuze voor het beëindigen van het dienstverband aan de arbeidsongeschikte werknemer een volledige transitievergoeding moet worden betaald, werd door werkgevers vaak gekozen voor het slapend voortzetten van het dienstverband.

Toen de compensatieregeling van kracht werd, werd de discussie omtrent slapende dienstverbanden opnieuw aangewakkerd. De compensatieregeling, welke per 1 april 2020 in werking zal treden, is bedoeld om de betaalde transitievergoeding van werkgevers bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te compenseren. Dat betekent dat het moeten betalen van een transitievergoeding voor werkgevers dan ook in veel mindere mate een reden is om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend voort te zetten. In de praktijk bleek echter dat een slapend dienstverband – ondanks de inwerkingtreding van de compensatieregeling – toch niet door een werkgever werd opgezegd.

Hoe zit het nu?

Het oordeel van de Hoge Raad is duidelijk: indien is voldaan aan de vereisten die beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk maken, is het uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met een voorstel tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Het uitgangspunt is dus dat een werkgever in beginsel gehouden is de arbeidsovereenkomst bij een slapend dienstverband te beëindigen, indien de werknemer dit wenst.

Indien een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, kan op dit uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt. Zo’n belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn indien er re-integratiemogelijkheden zijn. Zo’n belang kan niet gelegen zijn in de omstandigheid dat een werknemer op het moment dat hij zijn verzoek tot beëindiging van het slapend dienstverband kenbaar maakt, de pensioengerechtigde leeftijd (bijna) heeft bereikt.

Voor wat betreft de hoogte van de transitievergoeding, bestaat er naar aanleiding van de uitspraak nog onduidelijkheid. Het lijkt erop dat de Hoge Raad in haar uitspraak heeft aangegeven dat die vergoeding niet meer hoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Met andere woorden: een vergoeding te betalen die gelijk is aan de transitievergoeding zoals die gold einde wachttijd 104 weken.

En nu?  

Alhoewel de Hoge Raad met deze uitspraak duidelijk heeft gemaakt dat in beginsel een einde moet worden gemaakt aan slapende dienstverbanden, zijn er nog een aantal onduidelijkheden. De uitspraak van de Hoge Raad geeft namelijk niet aan wat het gevolg is op het moment dat een werkgever geen gehoor geeft aan het verzoek van een arbeidsongeschikte werknemer om het slapend dienstverband te beëindigen. Het lijkt erop dat een werkgever twee opties heeft: óf een werkgever werkt mee aan een beëindiging van het slapend dienstverband en ontvangt hiervoor een (gedeeltelijke) compensatie vanuit het UWV óf een werkgever werkt niet mee en schendt daarmee zijn verplichting zich als goed werkgever te gedragen. In het laatste geval pleegt een werkgever wanprestatie (en is een werkgever dus schadeplichtig). Wat in dat geval de hoogte van de schadevergoeding zal zijn, is nog onduidelijk.

Kortom, onduidelijkheid alom en dat betekent dat het hoofdstuk over slapende dienstverbanden nog niet klaar is. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Lees ook:

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties