073 720 02 00

Hoeveel tijdelijke contracten mag je aanbieden?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

De hoofdregel is maximaal drie contracten in maximaal drie jaar. Daarna gaat een tijdelijk contract vanzelf over in een contract voor onbepaalde tijd. Hoe zit dat, wat zijn de uitzonderingen en waar moet je op letten?

Het voordeel van een tijdelijk contract: het eindigt van rechtswege

Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege. Opzegging of ontslag is niet nodig. Ontslagbescherming, zoals ziekte, geldt niet.

Een tijdelijk contract? Wel aanzegplicht

De werkgever moet aanzeggen bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer. Dat betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voordat het tijdelijk contract afloopt, moet laten weten of hij wel of niet een volgend contract wil aanbieden. Als de werkgever niet aanzegt of te laat aanzegt, dan is hij voor elke week dat hij te laat is het salaris aan de werknemer verschuldigd. Ook als niet, of te laat wordt aangezegd, eindigt een tijdelijk contract van rechtswege.

Voor vaste kalendertijd of voor een project

Een tijdelijk contract kan voor een vaste kalenderperiode zijn aangegaan maar dat hoeft niet. Een tijdelijk contract kan ook zien op bijvoorbeeld een bepaald project waarvan van te voren nog niet precies bekend is hoe lang het gaat duren. Of denk aan de vervanging van een zieke of zwangere werknemer.

Een tijdelijk contract en de beschermingsgedachte

Een tijdelijk contract geeft voor de werknemer onzekerheid. Belangrijk element in de beschermingsgedachte van het arbeidsrecht is de ontslagbescherming. En juist die valt weg bij een tijdelijk contract. Om de werknemer toch de arbeidsrechtelijke bescherming te kunnen bieden, is paal en perk gesteld aan het eindeloos blijven aanbieden van een tijdelijk contract. Het is wettelijk bepaald (artikel 7:668a BW) dat op een gegeven moment een tijdelijk contract automatisch over gaat in een contract voor onbepaalde tijd. Hoeveel tijdelijke contracten de werkgever mag aanbieden? Maximaal drie in maximaal drie jaar.

Keten van contracten, ketenregeling

Omdat het gaat over een keten van opvolgende contracten heet deze regelgeving ook wel de ketenregeling. Hoeveel tijdelijke contracten werkgever en werknemer met elkaar aan willen gaan, weet je niet altijd van te voren. Er zijn verschillende redenen waarom een tijdelijk contract aantrekkelijk is. Misschien is de werkvoorraad onzeker. Of misschien wilt u de kans krijgen om beter aan elkaars werkwijze te wennen. Of het kan zijn dat u als werkgever, uzelf maximaal wilt beschermen tegen risico’s van het werkgeverschap. Allemaal heel legitieme redenen om voor een tijdelijk contract te kiezen.

Hoeveel tijdelijke contracten, hoofdregel, uitzonderingen en tussenpozen

Zoals eerder aangegeven is de hoofdregel maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden in een tijdsbestek van maximaal drie jaar. Als er meer dan zes maanden tussen twee contracten zit, begint de keten opnieuw te tellen. Bij cao kan er een uitzondering gemaakt worden op de hoofdregel. De tussenpoos kan worden ingekort tot drie maanden. Ook is het mogelijk dat bij cao geregeld is dat er maximaal zes contracten worden aangeboden of dat de maximale periode vier jaar is.

Seizoenswerk

Voor seizoenswerk, of ander werk dat maximaal negen maanden per jaar wordt gedaan, kent de wet een uitzondering. Juist voor dat type werk is het inkorten van de tussenpoos van zes maanden naar drie maanden wenselijk. Daarmee kunt u het jaar rond maken. Dat mag alleen als het bij cao is vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om seizoenswerkers steeds te laten terugkeren zonder dat u vast zit aan een contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dus ook er geen verplichting ontstaat om de maanden dat niet gewerkt wordt, het salaris door te betalen.

Hoeveel tijdelijke contracten mag bij flexibel contract?

Bij een flexibel contract is het aantal uren vooraf niet bekend. Een flexibel contract kan meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan maar kan ook een tijdelijk contract zijn. Als een flexibel contract een tijdelijk contract is, geld ook de hoofdregel van maximaal drie contracten in maximaal drie jaar en ook de mogelijkheid om bij cao hierop uitzonderingen te maken.

  • Opletten is het als een flexibel contract een voorovereenkomst is. Dan is de voorovereenkomst nog niet de arbeidsovereenkomst maar zijn het vooraf gemaakte afspraken die gaan gelden ALS de overeenkomst tot stand komt. In dat geval is iedere ‘oproep’ een nieuwe arbeidsovereenkomst en geldt de vierde dus als overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Daarnaast is het sinds de WAB (1 januari 2020) verplicht om na 12 maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Let op dit gaat over de arbeidsomvang en niet over een tijdelijk contract.

Een tijdelijk contract wordt stilzwijgend voortgezet

Als partijen na afloop van een tijdelijk contract gewoon met elkaar doorwerken, wordt een tijdelijk contract geacht voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet. De laatste overeenkomst is dus bepalend voor de afspraken die gelden. Als partijen niet stilzwijgend verder gaan maar een vierde contract sluiten, dan is het vierde contract bepalend voor de geldende afspraken en is dat vierde contract aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opvolgende werkgevers

Bij opvolgende werkgevers telt de keten door, ook als de opvolgende werkgever niet wist dat er al eerder een tijdelijk contract door zijn voorganger gesloten was.

De lakmoesproef

Een mooi voorbeeld is de uitspraak werknemer/Starberry (ECLI:RBGEL:2020:2348). Daarin waren de volgende arbeidsovereenkomsten aangeboden:

  1. 1-7-2017 tot 31-12-2017 tussen werknemer en Starberry
  2. na 31-12-2017 blijft werknemer doorwerken voor Starberry
  3. 1-5-2018 tot 31-5-2019 tussen werknemer en bedrijf X
  4. 1-1-2019 tot  30-11-2019 tussen werknemer en Starberry

Op 1 oktober 2019 laat Starberry weten dat zij de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen.

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van vier arbeidsovereenkomsten. De situatie na 31 december 2017 geldt als tweede arbeidsovereenkomst door stilzwijgende voortzetting. Deze duurt eigenlijk tot 30 juni 2018 maar wordt voortijdig geëindigd door het aangaan van de overeenkomst op 1 mei 2018 met bedrijf X. Starberry en bedrijf X worden gezien als opvolgend werkgevers zodat de keten van arbeidsovereenkomsten doortelt. De arbeidsovereenkomst die is aangegaan op 1 januari 2019 geldt voor onbepaalde tijd. De opzegging die op 1 oktober 2019 is gedaan, wordt door de kantonrechter vernietigd.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog een vraag over een tijdelijk contract? Of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders Arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties