073 720 02 00

Minnelijke incasso

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Een schuldenaar die niet betaalt, is uiteraard vervelend. Echter, soms zijn de redenen van het onbetaald laten niet duidelijk. Herinneringen en sommaties worden gestuurd maar betaling – of zelfs überhaupt contact – blijft uit. Procederen is niet altijd (de eerste) oplossing. Minnelijke incasso is veelal de aangewezen route. Al is het maar omdat het rauwelijks starten van een procedure, zonder vooraankondiging, in principe niet is toegestaan. Een voortraject dient dus sowieso te worden doorlopen en waarom dan niet op die minnelijke wijze. In dat geval kan de schuldenaar ook verklaren waarom de vordering onbetaald is gelaten.

Onbetwiste vordering

Indien er sprake is van een volledig onbetwiste vordering, waarbij dus niet de inhoud of hoogte van de vordering wordt betwist, zal de reden van niet betaling veelal liggen in het ontbreken van voldoende financiële middelen bij de schuldenaar om tot betaling over te kunnen gaan. In dat geval is er ook plaats voor een minnelijke incasso en zal een traject tot minnelijke incasso kunnen worden gestart.

Overleg met schuldenaar door middel van minnelijke incasso

In overleg met de schuldenaar kan naar een oplossing worden gekeken. Een veelvoorkomende afspraak met een schuldenaar is het afspreken dat de volledige vordering zal worden afbetaald maar dat dit over een langere termijn mag gebeuren. Een betalingsregeling dus. Hierbij kan gedacht worden aan afbetaling van de vordering in verschillende termijnen over een langere periode. Dit is typerend voor een minnelijke incasso.

Hierbij kan ook worden afgesproken dat er bijvoorbeeld geen aanspraak wordt gemaakt op rente over deze termijnen. In principe doet de schuldeiser dan afstand van zijn recht tot het vorderen van rente. Daar kan ook een stuk kwijtschelding onder vallen waarbij wordt afgesproken dat ook reeds verschuldigde rente niet hoeft te worden betaald. Wat geldt voor de rente kan ook uiteraard ook voor de door de schuldenaar mogelijk verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten gelden.

Nieuwe afspraken maken door middel van minnelijke incasso

In principe ontstaat er door het aangaan van een dergelijke betalingsregeling een nieuwe overeenkomst. Derhalve is ook van belang dat afspraken worden gemaakt over de situatie waarbij de schuldenaar zijn verplichtingen uit hoofde van de nieuwe overeenkomst niet nakomt. Vaak wordt dan afgesproken dat de overige termijnen van de betalingsregeling meteen opeisbaar zijn als de schuldenaar niet, niet tijdig of niet volledig heeft betaald. Een alternatief kan zijn dat in een dergelijk geval de overeenkomst per direct kan worden ontbonden.

Voor een extra zekerheid tot nakoming van de betalingsregeling kan ook ervoor worden gekozen om een schuldbekentenis in combinatie met een betalingsregeling notarieel vast te leggen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden en deze optie is bij lage belangen niet interessant. Het voordeel van een notarieel vastgelegde regeling is dat een notariële akte dwingende bewijskracht heeft en bovendien een executoriale titel oplevert. Dit laatste is in verband met het leggen van beslag handig omdat dan niet eerst een beslagverlof bij de rechter hoeft te worden gevraagd.

Al uw vragen over minnelijke incasso

Uw vragen over het incasseren van een vordering kunt u stellen aan de specialistische advocaten van Snijders Incasso. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij maken ons sterk voor iedere euro die u nog heeft te vorderen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties