073 720 02 00
Nieuws

Naheffingsaanslag loonbelasting voor freelancers

Door Bijgewerkt op Nieuws

Al eerder schreven wij in ons artikel van 7 juni 2017 over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

De Wet DBA houdt kort gezegd in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat sprake is van een arbeidsrelatie. Bij een arbeidsrelatie moet de werkgever namelijk loonbelasting betalen. Indien de Belastingdienst, en dit kan ook achteraf, oordeelt dat wel sprake is van een arbeidsrelatie, dan kunnen forse boetes en naheffingen volgen. In dit artikel leest u meer over een recente uitspraak van de rechter over een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

Wet DBA

Vanwege de onduidelijkheid over de Wet DBA, is de handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Dat geldt niet voor kwaadwillenden. Kwaadwillenden zijn de opdrachtgevers en opdrachtnemers die overduidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben en dus opzettelijk geen belasting en premies betalen. De Belastingdienst kan dan alsnog een forse boete of naheffing opleggen.

Uitspraak

Recentelijk heeft de Belastingdienst een forse naheffing loonbelasting opgelegd aan een eigenaar van een thuiszorgbedrijf. De eigenaar van het zorgbedrijf gaat in beroep en er volgt een uitspraak: de Belastingdienst heeft terecht een naheffing loonbelasting opgelegd want er was sprake van een arbeidsrelatie. Gevolg: naheffingsaanslag loonbelasting van in totaal € 394.739,00. Daarnaast wordt een boete opgelegd ad € 197.369,00 en is de eigenaar van het thuiszorgbedrijf de rente verschuldigd van de afgelopen jaren van een bedrag ad € 17.228,00.
Een pittige beslissing dus. De eigenaar van het thuiszorgbedrijf was het niet eens met deze beslissing en stapte naar de rechter. In dit artikel bespreken we de belangrijkste punten van deze uitspraak.

Juridisch kader

Even terug naar de wet. Wanneer is er sprake van een arbeidsrelatie?

Er is sprake van een arbeidsrelatie als voldaan wordt aan de volgende elementen:

 • Er moet een gezagsverhouding bestaan tussen degene die de arbeid opdraagt en degene die de arbeid verricht; en
 • De werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van de arbeid gedurende zekere tijd;
 • De werkgever heeft een verplichting jegens de werknemer tot het betalen van loon.

Is er sprake van een arbeidsrelatie, dan is de werkgever verplicht om loonbelasting te betalen.

Oordeel Belastingdienst

De eigenaar van het thuiszorgbedrijf maakte naast werknemers ook gebruik van freelancers. De eigenaar van het thuiszorgbedrijf had met deze freelancers een ‘Arbeidsovereenkomst Freelancer’ gesloten. In deze overeenkomst waren onder andere afspraken opgenomen over werkdagen en-uren, een beloning, een verbod op nevenwerkzaamheden, een geheimhoudingsbeding en een concurrentiebeding.

Op grond van de ‘Arbeidsovereenkomst freelancers’ en de daarin opgenomen afspraken, oordeelde de Belastingdienst dat sprake was van een arbeidsrelatie met als gevolg een forse naheffing van de loonbelasting. De eigenaar van het zorgbedrijf stapte naar de rechter.

Oordeel rechter

Maar de rechter gaf de Belastingdienst gelijk en oordeelde dat voldaan werd aan alle vereisten van een arbeidsrelatie:

 • Gezagsverhouding
  Volgen de rechter was er sprake van een gezagsverhouding omdat de eigenaar van het thuiszorgbedrijf bevoegd was om de freelancers aanwijzingen te geven over het werk. De eigenaar van het thuiszorgbedrijf had dus een instructiebevoegdheid.
 • Persoonlijke arbeid
  Bovendien oordeelde de rechter dat er sprake was van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid. Het thuiszorgbedrijf wilde namelijk geïnformeerd worden bij vervanging van personeel.
 • Loonbetaling
  Tot slot oordeelde de rechter dat de eigenaar van het thuiszorgbedrijf verplicht was om de werkzaamheden van de freelancers te betalen. De bepaling in de ‘Arbeidsovereenkomst Freelancers’ over ‘een vergoeding per uur’ werd als loon gezien.
  De rechter kwalificeerde de eigenaar van het thuiszorgbedrijf als een zogenaamde kwaadwillende. De eigenaar van het thuiszorgbedrijf had zich moeten realiseren dat sprake was van een arbeidsrelatie. Gelet op de omvang van de onderneming en de hoeveelheid personen die werkzaam waren, had bij de eigenaar van het thuiszorgbedrijf een belletje moeten rinkelen dat zij te weinig belasting betaalde.

Conclusie

De Belastingdienst kan dus, ook achteraf, oordelen dat sprake is van een arbeidsrelatie met forse naheffingsaanslagen tot gevolg. Kortom, ondanks dat handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 juli 2018 betekent dit niet dat bedrijven geheel risicoloos stil kunnen zitten. Let daarom goed op en gebruik deze overbruggingsperiode om de arbeidsrelatie en werkwijzen te inventariseren. Mocht u daar hulp bij kunnen gebruiken, neem dan zeker contact op met ons.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties