073 720 02 00

Paspoort en AVG: het blijft zoeken

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Deze blog gaat niet over het vragen van een ‘kopietje paspoort’ bij hotels of iets dergelijks. Deze blog zoomt in op het vragen van een kopie van een identiteitsbewijs, indien een betrokkene een recht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’) – bijvoorbeeld inzage – wilde uitoefenen.

DPG Media vroeg namelijk altijd om een kopie van een identiteitsbewijs indien zij een verzoek kreeg om inzage of ‘wissing’ van persoonsgegevens. Hoe zit dat juridisch? De Autoriteit Persoonsgegevens geeft antwoord, door middel van het opleggen van een boete aan DPG. Het antwoord is dus al op voorhand gegeven: een kopie vragen mag dus niet altijd.

Hoe zit het nu?

Op grond van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke – in dit geval DPG – de rechten van betrokkenen faciliteren. Onderdeel daarvan is dat de verwerkingsverantwoordelijke een regeling moet hebben om betrokkenen in staat te stellen hun rechten gemakkelijker en eenvoudig uit te oefenen. Onnodige drempels zijn uit den boze. Als de regeling/het beleid de uitoefening belemmert en dit beleid actief wordt uitgedragen, dan kan sprake zijn van schending van de AVG.

Het controleren van de identiteit van de betrokkene, behoort wel tot een essentiële taak van de verwerkingsverantwoordelijke, omdat ook de plicht bestaat om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Het controleren van de identiteit draagt daar natuurlijk aan bij. Wel moet altijd bekeken worden of het doel met een minder ingrijpend middel kan worden bereikt.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat het onevenredig is om een kopie van een identiteitsbewijs te eisen als de identiteit op een andere (minder ingrijpende) manier kan worden vastgesteld. Ook omdat identiteitsbewijzen vervalst kunnen zijn of door huisgenoten kunnen worden gebruikt. Als een verwerkingsverantwoordelijke al gegevens heeft van de betrokkene die een verzoek tot uitoefening van een recht doet, dan kan hij op basis van die gegevens ook de identiteit vaststellen. Hoe? Door controlevragen te stellen over bijvoorbeeld het abonnee-/klantnummer in combinatie met een naam en adres en/of e-mailadres. Mocht dan nog twijfel bestaan over identiteit, dan kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

Boete DPG

Nu DPG altijd om een kopie van het identiteitsbewijs vroeg en dit beleid actief uitdroeg, heeft zij in strijd gehandeld met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens legt daarom een boete op van – schrik niet – € 525.000. Dit sluit overigens aan bij de ‘basisboete’ uit de boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lessen voor de praktijk

Wat betekent dit voor nu voor de praktijk? Op de eerste plaats is het goed het eigen privacystatement kritisch door te nemen of daarin staat dat bij een uitoefening van een recht altijd een kopie van het identiteitsbewijs wordt gevraagd. Is dat het geval, dan adviseren wij dit aan te passen, omdat het risico op een boete volgt. Ten tweede is het goed om te beoordelen op welke manieren de identiteit – zonder kopie van het identiteitsbewijs – kan worden vastgesteld en daar een intern beleid op te voeren.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Snijders Arbeidsrecht!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties