073 720 02 00

Standplaats eenzijdig wijzigen? Het kan wel!?

Door Gepubliceerd op 27 februari 2023 Geen categorie

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden blijft lastig. De casus die ik in deze blog behandel is de eenzijdige wijziging van een standplaats van een werknemer van Gall & Gall. In deze uitspraak zitten twee elementen die interessant zijn om te bespreken, te weten:

  1. Wanneer is een standplaats één van de arbeidsvoorwaarden?
  2. Wanneer mag je de standplaats eenzijdig wijzigen?

Standplaats als arbeidsvoorwaarde

Een arbeidsvoorwaarde is een afspraak die een werkgever met een werknemer maakt. Salaris, een bonus, een leaseauto en vakantiedagen zijn duidelijke arbeidsvoorwaarden. Soms kunnen ook werktijden of de plaats waar het werk wordt verricht als arbeidsvoorwaarde worden beschouwd. Dit is vaak het geval als deze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

In de kwestie van Gall & Gall oordeelde de rechter dat de standplaats in Dieren kwalificeerde als een arbeidsvoorwaarde, omdat die expliciet in de benoemingsbrieven was opgenomen en de werknemer daar ruim 10 jaar had gewerkt. Dat de werkgever een roulatiebeleid hanteerde, deed daar niets aan af.

Eenzijdig wijzigen standplaats

Gall & Gall had geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Beoordeeld moest worden of Gall & Gall op grond van het goed werknemerschap van de werknemer kon verlangen positief te reageren op haar wijzigingsvoorstel (zie voor wijziging op grond van goed werknemerschap deze blog). Bij een wijziging op grond van het goed werknemerschap moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

  1. Is sprake van een wijziging van omstandigheden waarin de werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?
  2. Is het door werkgever gedane voorstel redelijk? Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de aard van de gewijzigde omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het voorstel en de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel. Ook van belang is de positie van de betrokken werknemer en zijn belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.
  3. Vervolgens moet nog worden onderzocht of aanvaarding van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden. Oftewel: moet de werknemer als goed werknemer akkoord gaan met de wijziging?

Aan de hand van bovenstaande vragen zal een belangenafweging moeten worden gemaakt.

De rechter oordeelde dat Gall & Gall een aanleiding voor de wijziging had. Gall & Gall kon namelijk al langere tijd een vacature niet invullen in het filiaal in Veenendaal. Gall & Gall kon wel een geschikte kandidaat vinden in Dieren, de plaats waar de werknemer dus werkte. Dit was een geldige aanleiding voor de wijziging van de standplaats van de werknemer.

Dan gaat de rechter over naar de vraag of sprake is van een redelijk voorstel. Ook die vraag beantwoordt de rechter bevestigend. Gall & Gall heeft gekeken naar de reisafstand van de werknemer, die korter wordt door de overplaatsing. De werknemer had nog aangevoerd dat hij de bonus zou mislopen, omdat Veenendaal minder goed loopt, maar Gall & Gall heeft toegezegd om de bonus te bepalen op de omzet van het filiaal in Dieren. Kortom, geen financieel nadeel voor de werknemer.

Dan resteert de vraag of de werknemer het voorstel in alle redelijkheid moet accepteren. In dit geval vond de rechter dat de werknemer het voorstel moest accepteren. Werknemer voerde aan dat hij afspraken had gemaakt over werktijden om zijn zoon te kunnen begeleiden bij motorcross. Gall & Gall had toegezegd, bij wijze van uitzondering, dat die afspraken bleven gelden. Werknemer had nog een argument: het filiaal in Veenendaal had geen airco en Dieren wel en werknemer zou daardoor gezondheidsklachten kunnen krijgen. Gall & Gall had aangegeven te onderzoeken of een verhuizing een optie zou kunnen zijn en tot die tijd mocht werknemer met een mobiele airco werken. Ook dit bezwaar nam Gall & Gall dus weg. Als laatste voerde de werknemer aan dat hij verminderde arbeidsvreugde zou hebben, omdat hij een nieuwe klantenkring moest opbouwen. De rechter vond dit niet belangrijk genoeg. De belangen van Gall & Gall bij een wijziging wogen aldus zwaarder.

Kortom, de eenzijdige wijziging was terecht door Gall & Gall doorgevoerd.

Wat leren we hiervan?

Hoewel eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden moeilijk is, is het niet onmogelijk. Bij de juiste argumentatie en het wegnemen van bezwaren van de werknemer, kan het wél mogelijk zijn. Het is met name belangrijk om goed te kunnen motiveren waarom een standplaats wordt gewijzigd. Daar helpen wij uiteraard graag bij.  Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties