073 720 02 00

Vakantiedagen en vakantiegeld uitbetalen bij einde contract of ontslag

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst, om welke reden dan ook, moeten allerlei zaken afgehandeld worden. Hoe zit het met vakantiedagen uitbetalen bij ontslag en vakantiegeld uitbetalen bij einde contract? Mag u de werknemer dwingen de vakantiedagen op te nemen bij ontslag? En hoeveel vakantiedagen zijn er nog bij ontslag? Moet het vakantiegeld worden uitbetaald en de vakantiedagen?  De specialisten van Snijders Arbeidsrecht geven graag antwoord op al deze vragen.

Wat is vakantiegeld en wat zijn vakantiedagen?

Het kan voorkomen dat er bij het einde van het dienstverband nog vakantiegeld en vakantiedagen openstaan. Het maakt dan niet uit om welke reden de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan omdat de werkgever ontslag geeft, doordat de werknemer ontslag neemt of doordat de arbeidsovereenkomst gewoon afgelopen is.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld is een opslag van 8% bovenop het afgesproken brutoloon. Dit is bedoeld om de werknemer een budget te geven zodat hij ook daadwerkelijk op vakantie kan gaan. Tijdens de vakantie krijgt de werknemer ook zijn salaris doorbetaald.

Vakantiedagen

Vakantiedagen is vrije tijd, bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen om op vakantie te gaan. Er zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn gelijk aan vier maal het aantal uren per week dat gewerkt wordt. De rest zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantiegeld uitbetalen bij einde contract

Iedere maand wordt vakantiegeld opgebouwd. Het vakantiegeld wordt meestal uitbetaald in de maand mei. Het komt ook voor dat het vakantiegeld iedere maand bij het salaris wordt betaald. Dat is bijvoorbeeld makkelijker wanneer er onregelmatig gewerkt wordt, maar je kunt het als werkgever en werknemer ook met elkaar afspreken. Als je niet maandelijks het vakantiegeld aan de werknemer betaalt, staat er meestal nog een bedrag aan vakantiegeld open bij het einde van het dienstverband. Dat bedrag moet je aan de werknemer betalen bij de eindafrekening. Het is een bedrag naar rato, dus het is afhankelijk van hoeveel maanden er nog is gewerkt nadat de laatste keer het vakantiegeld is uitbetaald. Anders gezegd, hoe meer maanden na de uitbetaling van het vakantiegeld er nog gewerkt is, hoe hoger het bedrag.

Vakantiegeld bij einde van het dienstverband, en wat nog meer?

Bij de eindafrekening wordt het vakantiegeld betaald, maar ook andere zaken worden verrekend. Misschien moet er een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding, betaald worden. Denk ook aan vakantiedagen (hierover hieronder meer), overuren en het recht op de 13e maand of een bonus. Ook deze laatste twee worden uitgekeerd, naar evenredigheid van het aantal maanden dat is opgebouwd. In de cao kunnen hierover bepalingen staan. Bijvoorbeeld, in sommige gevallen hoeft een 13e maand alleen uitgekeerd te worden als de werknemer op 31 december in dienst is. Als dat zo is, dan mag je betaling bij de eindafrekening achterwege laten.

Verrekenen

Je kunt ook dingen verrekenen met de werknemer. Soms moet de werknemer iets aan de werkgever terugbetalen. Te denken valt aan:

  • een voorschot op het loon;
  • voorschot op het vakantiegeld;
  • schade aan een leaseauto;
  • opleidingskosten;
  • verhuiskosten;
  • te veel opgenomen vakantiedagen (hierover hieronder meer).

In beginsel is de afspraak tussen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek en de cao doorslaggevend. Verrekenen mag dus niet zomaar. Anderzijds mag de werknemer ook niet zomaar houden wat hem niet toekomt.

Wanneer vakantiegeld uitbetalen bij einde contract?

Het vakantiegeld en alle overige posten van de eindafrekening moeten betaald en verrekend worden één maand nadat het laatste loon is betaald. Dus niet bij de laatste keer dat het loon betaald wordt, maar één maand later. Nog later afrekenen mag niet. Als de werkgever meer dan een maand wacht met het opstellen en afrekenen van de eindafrekening, heeft de werknemer recht op rente over de tijd dat de werkgever te laat is. Bij vakantiegeld, dat onderdeel is van loon, is er naast wettelijke rente ook recht op wettelijke verhoging, die wel kan oplopen tot 50% van het loon (vakantiegeld) dat nog verschuldigd is.

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag?

Het aantal wettelijke vakantiedagen is gelijk aan een gewone werkweek keer vier. Alle extra dagen zijn bovenwettelijke dagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar. De wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen dus op 1 juli 2021. Bovenwettelijke dagen vervallen na vijf jaar. Als vakantiedagen nog open staan bij ontslag, dan mag de werknemer deze  opnemen. Als de werknemer de dagen niet wil opnemen, dan moet de werkgever de open staande dagen uitbetalen. Een vakantiedag is net zoveel waard als een werkdag. Over een vakantiedag wordt dus ook vakantiegeld opgebouwd en ook de overige toeslagen (13e maand, overige bonussen etc.).

Wat nu als er vakantiedagen tekort zijn

Het komt ook voor dat de werknemer meer dagen heeft opgenomen dan waar hij recht op heeft. De werkgever wil de teveel opgenomen vakantiedagen verrekenen bij ontslag. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat de werknemer niet meer dagen opneemt dan waar hij recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat de werkgever mag weigeren om de werknemer op vakantie te laten gaan. Als het voorkomt dat een werknemer nog onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd maar wel (bijvoorbeeld) twee weken op vakantie wil, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. De werknemer kan onbetaald verlof opnemen of u legt schriftelijk vast dat de teveel opgenomen dagen terugbetaald worden bij ontslag. Dan mag u het natuurlijk wel verrekenen.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij vakantiegeld uitbetalen bij einde contract of vakantiedagen uitbetalen bij ontslag? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties