073 720 02 00

Wat te doen tegen een opgelegde boete in verband met het overtreden van de Arbeidstijdenwet?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet zijn regels opgenomen over werktijden (hoeveel uur mag een werknemer maximaal per week werken), rusttijden, nachtdiensten, etc. Deze wet geldt voor alle werknemers vanaf 18 jaar. Dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en stagiairs. Ook in het geval dat de werknemer meerdere banen heeft, geldt de arbeidstijdenwet. In dat geval dienen alle werkzaamheden van deze werknemer bij verschillende werkgevers bij elkaar op worden geteld.

Voor oproepkrachten, werknemers jonger dan 18 jaar en zwangere of pas bevallen vrouwen zijn er bijzondere regels opgenomen over bijvoorbeeld extra rusttijden en/of regelmatige werkuren.

In het arbeidstijdenbesluit staan aanvullingen en uitzonderingen voor bepaalde beroepen en sectoren, bijvoorbeeld voor brandweerlieden, zorgmedewerkers, en de vervoersector.

Inspectie SZW en overtreding arbeidstijdenwet

De inspectie SZW houdt toezicht op of werkgevers de arbeidstijdenwet naleven. Om dit toezicht te kunnen houden is de inspectie SZW bevoegd om beslag te leggen op zaken, bescheiden te bekijken en het bedrijf te betreden. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen en de gevraagde informatie te verstrekken.

Als de inspecteur SZW na onderzoek tot de conclusie komt dat een werkgever de arbeidstijdenwet heeft overtreden, zal de inspecteur vaak een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 10.000,00 per overtreding. Mocht door de overtreding de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar zijn gebracht, kan bovendien strafrechtelijke vervolging volgen.

Wat te doen tegen een opgelegde boete op grond van een overtreding van de arbeidstijdenwet

Mocht de inspectie SZW besluiten om een boete op te leggen, ontvangt werkgever eerst een boetevoornemen. Tegen dat voornemen kan de werkgever zienswijze indienen. Een zienswijze hoeft niet ingediend te worden, het is een bevoegdheid. Vervolgens volgt een formeel besluit.

Tegen dit formele besluit staat de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het is belangrijk om tijdig bezwaar te maken, de termijnen zijn namelijk hard; te laat is te laat. Wordt niet tijdig bezwaar gemaakt, vervalt de kans om de boete aan te vechten.

Sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak vanaf 2013 legt de inspectie SZW, volgens onderzoek van het Financieel Dagblad, stelselmatig onterechte en te hoge boetes op (https://www.snijders-advocaten.nl/actueel/waadi-boetes/). Dit beleid is vergelijkbaar met het strikte en harde beleid dat de Belastingdienst volgt in de kinderopvangtoeslagaffaire.

De opgelegde sanctie moet passend zijn bij de ernst van de overtreding. Het kan dus zeer de moeite waard zijn om bezwaar-beroep-hoger beroep in te stellen tegen een dergelijk besluit. Wij helpen daar graag bij.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over dit onderwerp of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen, de arbeidsrechtspecialisten van Snijders Advocaten helpen je graag verder. Bel ons of neem contact op. 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties