073 720 02 00
Nieuws

Checklist: is jullie organisatie klaar voor de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Bijgewerkt op Nieuws

Per 1 augustus a.s. treedt de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wet bevat een behoorlijk aantal aandachtspunten. Om jullie wegwijs te maken, hebben wij een checklist opgesteld, waarmee kan worden nagegaan of jullie organisatie klaar is voor de naderende wijzigingen.

De wijzigingen rondom de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden kunnen in de volgende onderwerpen worden samengevat:

 1. Uitbreiding informatieplicht werkgever;
 2. Verbod nevenwerkzaamheden niet rechtsgeldig;
 3. Studiekosten verplichte opleiding door werkgever;
 4. Meer voorspelbare vorm van arbeid.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

 • Ga na of de betreffende gegevens (zie blog over uitbreiding informatieplicht) zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, cao en/of personeelsregeling. Gegevens die al in de cao zijn opgenomen, hoeven niet extra te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling;
 • Houd er rekening mee dat de betreffende gegevens binnen een week na aanvang van het werk moeten worden verstrekt (vakantie- en verlof- of pensioenregeling binnen een maand);
 • Zorg ervoor dat werknemers die vóór 1 augustus 2022 in dienst zijn getreden een verzoek kunnen doen om de uitgebreidere informatie te verkrijgen (bijv. door hen per algemene e-mail te informeren hierover) en let erop dat deze informatie binnen één maand, na een verzoek daartoe vanuit werknemer, is verstrekt;
 • Zijn alle leidinggevenden op de hoogte van de uitgebreide informatieplicht? Zo nee, stuur tijdig een algemene informatie e-mail rond!

Verbod nevenwerkzaamheden niet rechtsgeldig

 • Een nevenwerkzaamhedenbeding is vanaf 1 augustus niet geldig, tenzij de werkgever zich op een objectieve rechtvaardigingsgrond kan beroepen;
 • Bekijk het nevenwerkzaamhedenbeding in jullie arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling en pas waar nodig aan. Bijvoorbeeld door op te nemen dat voor nevenwerkzaamheden vooraf toestemming moet worden gevraagd (waarna altijd nog moet worden beoordeeld of er een objectieve rechtvaardigingsgrond is). Eventuele objectieve rechtvaardigingsgrond(en) kunnen aan het beding worden toegevoegd, maar dit hoeft niet. Per voorkomend geval mag worden bekeken of en welke objectieve rechtvaardigingsgrond van toepassing is;
 • Reageer na 1 augustus 2022 altijd schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek om toestemming voor nevenwerk;
 • Wijs een verzoek niet af, tenzij je een objectieve rechtvaardigingsgrond kunt aanvoeren, welke moet bestaan op het moment van afwijzen van het verzoek.

Studiekosten verplichte opleiding voor werkgever

 • De werkgever mag de kosten van bepaalde verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet meer verhalen op de werknemer;
 • Het gaat om opleidingen die een werkgever verplicht moet aanbieden op grond van Europese wetgeving, nationaal recht, een cao of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan (ministerie of gemeente), bijv. op het gebied van veiligheid;
 • Houd er rekening mee dat de tijd die een werknemer aan deze verplichte opleidingen besteedt, kwalificeert als arbeidstijd en dat de werknemer deze opleiding ook zoveel mogelijk onder werktijd moet kunnen volgen;
 • Een studiekostenbeding voor deze verplichte opleidingen is vanaf 1 augustus 2022 niet meer rechtsgeldig (geldt ook voor studiekostenbedingen afgesproken vóór 1 augustus 2022!);
 • Stel beleid op voor welke opleidingen geen studiekostenovereenkomst meer kan worden gesloten;
 • Pas jullie model studiekostenovereenkomst en/of standaard studiekostenbeding waar nodig aan;
 • De kosten voor deze verplichte opleidingen kunnen ook niet meer worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Meer voorspelbare vorm van arbeid

 • Werknemers die minstens 26 weken in dienst zijn, kunnen een verzoek doen tot meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (bijv. een verzoek tot een vast contract of een vaste arbeidsomvang);
 • Stel een regeling op waarin is aangegeven hoe werknemers na 1 augustus 2022 een verzoek kunnen doen tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden;
 • Reageer altijd schriftelijk, gemotiveerd en tijdig op deze verzoeken (binnen 1 maand of binnen 3 maanden bij minder dan 10 werknemers);
 • Let op: als je niet reageert, dan wordt de vorm van arbeid aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer!
 • Hebben jullie oproepkrachten? Per 1 augustus 2022 is het vastleggen van referentiedagen- en tijdstippen verplicht. Oftewel, er moet vastgelegd worden op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht kan worden opgeroepen. Ga dit na per oproepkracht en neem dit op in (een addendum bij) de arbeidsovereenkomst.

Heb je vragen over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties